No036樱桃Cherry写真套图40P樱桃CherryISHOW爱秀

No036樱桃Cherry写真套图40P樱桃CherryISHOW爱秀

又以内伤言之,肾火虚,水泛为痰,其痰清稀,当用温热,固也。 百虫入耳,用茶油一滴肺开窍于鼻。

亦可纳生鸡鸭于其中试之,不死者无毒也。经水适断而瘟,宜柴胡养荣汤,与适来有虚实之别。

《金匮》分五水,曰∶风水,皮水,正水,石水,黄汗。此条举外感而言,而内伤之致此者可例矣。

或外中于寒,而忧怒气逆,血凝液留,皆成积。劳即喘者,胡桃不去衣九钱,人参一钱,杏仁去皮尖二钱,姜、枣煎,带渣服,去大便一次即愈。

肿如蛇状,青苔水调涂。先用芎归血余散吞北斗符,次用鳖甲生犀散取虫,余法详《准绳》。

误作寒治,遂致困顿,后悟其理,方知为热极所致。以寒则凝,其滞而不通,比风湿尤甚,故痛若虎咬,世呼为白虎风是也。

Leave a Reply