BOL077七宝夏美姊妹花双人合集44P柳侑绮波萝社

BOL077七宝夏美姊妹花双人合集44P柳侑绮波萝社

同一石膏也,合麻黄用之,则为青龙;合知母用之,则为白虎。 病有专在何经者,必须对症立方,不得用此通共之剂,反伤无病之处也。

 如目之泪,鼻之涕,口之津,二阴之尿秽皆是也,虽耳若无水,而耳中津气湿而成垢,是即水气所致,气至水必至,水至气必至,故言水注之气。使能知七损八益之道而得其消长之几,则阴阳之柄把握在我,故二者可调,否则未央而衰矣。

此于对待之中而复有五脏之道,所谓“独阳不生,孤阴不成”也。 在下则不得隐曲,阴道不利也。

 若其散则肝木不足,脾湿胜之,湿在肌肤,故颜色光泽,病为溢饮。阴干,用花叶及子,石臼捣末,蜜丸。

故不必用汗吐下之法,而阴阳不争,表里并解矣。手太阴之正,别入渊腋少阴之前,入走肺,散之大肠。

盖邪气多有余,正气多不足。此皆髓海之上下前后输也。

Leave a Reply