ipx475希岛房务员在线观看

ipx475希岛房务员在线观看

又都久美乃以比檷。若热多寒少,脉来微弱,或尺脉迟者,不可汗。

《本草》云∶凡汤酒膏药,旧方皆云咀者,谓称毕捣之如大豆。经曰、战者身为之战摇,栗则心战是也。

先病而后热者,治其本。战者正气盛,栗者邪气胜也。

盖太阳感受风寒,则经脉不利,而项为之急,巠为之强耳。 观许州陈大夫百劳丸之名,其义可知矣。

愈皆令如经也,不如经者徒痛无益。今夫万物之所以托命者,土也,而五行亦无土不成。

其症身热头疼,或恶风恶寒,或有汗无汗,或烦躁脉来洪数。 足太阴之疟,呕已乃衰,即取之足少阴之疟,其病难已。

Leave a Reply