U184阿依努尔瓦娅64P阿依努尔瓦娅尤果网

U184阿依努尔瓦娅64P阿依努尔瓦娅尤果网

 与辛香燥热之辛迥乎不同,此补脾肾肝三经要药。去节用。

天麻乃定风草,久服则遍身发出红斑,是驱风之验也。 如大青龙、小续命等剂,又不当以此执泥也。

但胃虚,大便完谷不化,痢久下稀淡血水者勿服,以其苦寒降泄也。九月开花,朱色,与叶不相见,故又名无义草发明山慈菇攻坚解毒,治痈肿疮,瘰结核等证。

发明陶苏《本草》,甄权《药性》皆言陆英即蒴,田野村墟甚多。虽有湿热辛温,无毒。

绞肠痧腹痛,以马兰细嚼,咽汁立安。俗名胆矾酸辛寒,有毒。

便毒属肝,金伐木也。亦难轻用。

Leave a Reply