TGIRL佳妮Jenny原名Rosa小猫咪42P佳妮Jenny推女神X-TGIRL

TGIRL佳妮Jenny原名Rosa小猫咪42P佳妮Jenny推女神X-TGIRL

热多则淖,淖则黄红。本条皆经水继绝之病,若系「来多」,则与上文不合,与下文经候不匀亦不合,当改之。

肝目眦青,脾病唇黄,耳黑肾病,深浅分彰。 李□曰:文蛤汤,即大青龙汤去桂枝,乃发汗之剂,使水饮从毛窍中泄去,以散水饮于外。

□乳之候非一端,伤乳停痰胃热寒,热宜和中清热饮,寒用温中止吐煎,伤乳平胃散最妙,停痰二陈汤可痊,若是满而自溢者,常须节乳自能安。 黄疸病之下,当有「小便不利者」五字,茵陈五苓散方有着落,当补之。

若心烦不止者,以苦酒阻故也。大便不通名锁肛,皆缘热毒受胎中,朱蜜捻金俱可用,急咂五心脐下通。

若无此三字,则人参、附子施之于中风发热可乎? 当归、羊肉味厚者也,用以补产后之阴;佐生姜以散腹中之寒,则□痛自止。

葛洪云:□吻生处,无他草,茎上有毛。 肾黑善恐,脐下动气,腹胀肿喘,溲便不利,腰背少腹,骨痛欠气,心悬如饥,足寒厥逆。

Leave a Reply