No307紫色丝袜丝足美脚写真套图34P丝袜模特Legku丝袜

No307紫色丝袜丝足美脚写真套图34P丝袜模特Legku丝袜

愚按∶前方若风热痰嗽,或急惊发搐,昏睡切牙,形病俱实,宜用此方。 后因母饮酒炙,复致前症,母服加味清胃散,子服六味地黄丸而愈。

大抵多因乳哺失节,脾气有伤,元气下陷,或乳母饮食七情所致。若痛连两胁,肝木乘脾也,用四君子汤加柴胡、芍药。

余以为肝木侮脾,用五味异功散加柴胡、钩藤钩而搐止,又用六君子汤,饮食渐进而痊。用九味芦荟丸、五味异功散,目翳渐退,乃以四味肥儿丸、五味异功散,而肌肉生。

咳而腰背痛,甚则咳涎者属肾经,用麻黄附子细辛汤。一小儿病后,其囟或陷或填,此脾胃虚热也,朝用补中益气汤加蔓荆子、炮姜、木香,治之而囟平。

 若因乳儿膏粱浓味者,当以清胃散治其母,子亦服少许。鼻准微黄兼右腮微赤,乃脾肺燥热不能生化肾水,用黄芩清肺饮。

若因乳母膏粱积热而致者,宜加味清胃散;脾经郁结而致者,加味归脾汤;肝经怒火而致者,加味逍遥散,皆令乳母服之,兼与其儿少许。一小儿因咳嗽,服化痰等药,或作或彻,服滚痰丸,更吐泻,手足指冷,眉目发搐,肛门脱而不赤,余朝用补中益气汤,夕用六君子汤治之,诸症渐愈;但脱肛未入,恪服补中益气汤一小儿患痢脱肛,色赤或痛,用补中益气汤送香连丸而愈。

Leave a Reply