XiuRen秀人网No1021顾灿40P顾灿秀人网

XiuRen秀人网No1021顾灿40P顾灿秀人网

 久病阳虚阴虚,一切诸证,不可擅发汗。而治痈以皂荚丸,皂荚辛咸,枣、蜜味甘。

天之功用,全在于地。按此方,伤寒门尚有数症可用,至于加减变通,实多奇异,仲景已言之矣。

 有讳疾而不肯言者,终当自误。理中汤力能温暖脾胃,脾胃有权,元气不致漫散,故治之而愈。

葛根汤力能祛邪外出,随其邪之所向而祛之,故愈。更有五色杂下,不必多求妙方,总以大温大甘,收固元气为要。

以上等法,皆前贤所制,亦可择取,姑存之,以便参考。钦安此论,两两对言,重在热厥一面,学者能认出热厥,评者之心亦慰矣。

有病而始面青,则为肝病。 若久病之人,元阳外越,气机上浮,其人定见满身纯阴实据。

Leave a Reply