TGOD推女神20160718珍妮花31P珍妮花推女神

TGOD推女神20160718珍妮花31P珍妮花推女神

心合小肠,小肠者,脉其应。以上考正,皆出《灵》、《素》,盖此公精究经旨,融会脉络,王冰以下,一人而已,非苦心累积不能也,观第一难一章,则可以见其概。

又云∶凡饮水勿急咽之,亦成气及水瘕。是四时之内,固备五行之气也,由是而土<篇名>十九、问十二经脏腑命名之义生生子曰∶此圣人观数于物而名之也。

贪女之容色,极力强施,百脉皆《玉房指要》云∶彭祖曰∶黄帝御千二百女而登仙,俗人以一女而伐命。 胆味苦,寒,无毒,主目热、赤痛、清盲,明目。

以上下左右合而观之,卒莫不有一定之理,而人身应之。”非若右肾之有形质者比也。

又方∶取一杯水着前,张口向水即出。 《陶注》云∶火熏者性热,断下。

 治之法,勿复乘酒热向晨交接,当溺不溺以交接,则病淋,少腹气急,小便难,茎中疼痛,常欲手撮持。亭身定体,性必舒迟。

Leave a Reply