No3566女神王雨纯居家私房黑色缕空内衣秀丰满身材销魂诱惑写真43P王雨纯秀人网

No3566女神王雨纯居家私房黑色缕空内衣秀丰满身材销魂诱惑写真43P王雨纯秀人网

古方三痹汤用片子姜黄治风寒湿气,手臂痛。苦辛温,无毒。

重则齿落名曰腐根。忌羊血、海藻、饴糖者,以甘腻凝滞开发之力也。

老人燥结,宜煮粥食之,但胃气虚者,服之令人呕吐泄泻。一妇患失心风癫十年,用郁金四两,佐明矾一两为丸,朱砂为衣,才服五十丸,心间如有物脱去,再服而苏。

东垣治下焦虚肿,天真丹用牵牛,以盐水炒黑,佐沉香、杜仲、补骨脂、官桂诸药,深得补泻兼施之妙用,方见《医学发明》。如痘疹,用保元汤治脾肺虚热,当归补血汤治血虚发热,皆为圣药。

又能通调水道,故溺涩便血单服一两即效。服涌吐药用齑水,取其味浊引疾上窜,以吐诸痰饮宿食,酸苦涌泄为阴也。

 治妇人症瘕者,咸能软坚而走血分也。 治疔肿恶疮,兼疗痈疽发背,无名肿毒。

Leave a Reply