Vol130嫩模王静瑶情趣内衣半脱露豪乳49P王静瑶蜜桃社

Vol130嫩模王静瑶情趣内衣半脱露豪乳49P王静瑶蜜桃社

疝症不一,狐疝出入不常,又从下而上也;疝顽肿不仁,又从上而下也;冲疝自少腹上冲心而痛也;厥疝积气在腹中,气逆为疝也;有瘕者,以少腹冤热而痛出白,一名曰蛊也;有六经风疝者,如上所云也;有小肠疝者,小腹痛,腰脊控睾而痛,时窘之后者,亦疝之属也。此夏月寒暑之辨,故以二者并言,非谓凡患伤寒者皆身寒无热也。

过于辛则开窍而散,故为洞心,为汗出。脏气失强,故精神之夺如此。

 酸走筋,筋病无多食酸。故《易》曰:"本乎天者亲上,本乎地者亲下",此阴阳升降之要,万古不易之至理也。

昼则卫气在表,风亦随之,故觉其瘥;暮则卫气入阴,邪应于内,故为甚也。促脉,数中时止,主郁热,亦主邪气内陷。

固,前后不通也。 心脉起于心中,其支者上挟咽,其直者却上肺,故病此诸症。

若四肢寒甚,二便利甚,不自禁者,此阳气下趋,而君火亦与之俱趋也,病至此际,真欲脱也。寒邪由太阳、阳明、少阳,此际寒邪全化为热,并无寒邪之形,即有寒者,皆由太阳误下,而寒陷于内者有之。

Leave a Reply